O nás
Podporujeme
Kontakty

Poradenství
Finanční poradenství
Podnikové finance
Právní poradenství
Správa a řízení společností
Tvorba a řízení projektů
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Reality

Poradenství

Česká republika - projekt a informace pro investory (investiční projekt)

Stát výrazně inklinuje k liberalismu, kapitalismu, tržnímu hospodářství, a volnému trhu. Řadí se mezi vyspělé země. Dle ekonomických, sociálních a politických indikátorů, jako HDP na obyvatele, indexu lidského rozvoje, indexu svobody tisku, indexu svobody internetu od cenzury, patří Česko k vysoce hodnoceným státům světa. Ekonomicky patří dle Světové banky do skupiny 31 nejbohatších států světa s nejvyššími finančními příjmy. Naopak velmi nízko se v porovnáních s jinými umísťuje v podílu obyvatel žijících pod prahem chudoby. Vykazuje též poměrně nízkou nerovnost mezi nejbohatšími a nejchudšími, a relativně vyvážené přerozdělování bohatství napříč většinou obyvatel.[17] Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nízká a pod průměrem vyspělých zemí.
Česko je členem Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance,[18] Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světové obchodní organizace, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropské celní unie, Evropské unie,[19] součástí Schengenského prostoru, Evropského hospodářského prostoru, členem Visegrádské skupiny a jiných mezinárodních struktur

Ekomomika

Hrubý domácí produkt dosahuje výše vyspělých států světa. V roce 2008 byl HDP na osobu v paritě kupní síly přes 26 800 USD, což představuje 82 % průměru EU. Česká ekonomika tak svou výkonností předběhla v roce 2005 ekonomiku Portugalska, poté Řecka, Kypru a nyní se blíží úrovni Itálie a Španělska. Velmi důležitý je ale také fakt, že jako člen Světové banky (WB) již Česká republika není „rozvojovou zemí“, ale stabilně se zařadila mezi třicítku nejvyspělejších států, tzv. „plátců“, ti z rozpočtu Světové banky neberou peníze, ale naopak je do ní vkládají. Z těch jsou pak dotovány projekty či půjčky rozvojovým zemím světa. Největším zahraničním obchodním partnerem země je Německo.

Vývoj ekonomiky

Hospodářství českých zemí tradičně patří k nejrozvinutějším v Evropě. Po roce 1989 došlo k transformaci centrálně řízeného hospodářství a privatizaci státního majetku. V rámci restitucí byla také navrácena část majetků znárodněných po roce 1948. Důsledky otevřené konkurence nejvíce postihly odvětví těžkého průmyslu, které nebyly konkurenceschopné. V roce 1995 se země stala členem OECD. Po vstupu země do Evropské unie následovalo období hospodářského růstu. Podíl průmyslu na tvorbě HDP klesl ve srovnání s rokem 1990 na polovinu a jeho místo zabral sektor služeb.
Tak jako většinu států světa, i Českou republiku zasáhla světová ekonomická krize. Projevila se zejména poklesem HDP o 4,5 % v roce 2009, zvyšováním nezaměstnanosti a růstem zadlužení státu. Bankovní systém oproti tomu krizi odolal a negativní jevy nebo přímo krachy bank jako v jiných státech EU se neuskutečnily. Pozitivní vývoj české ekonomiky potvrdila například agentura Moody's, která udělila ČR v roce 2011 hodnocení A1 s dobrým výhledem do budoucna.[62] Ve zprávě se mimo jiné konstatuje, že dluhová krize Eurozóny se ČR prakticky nedotýká. Na rok 2011 byl očekáván růst HDP o 2,5 %, v roce 2012 2,2 % a v roce 2013 dokonce o 3,8 %. Ve skutečnosti byl růst nižší než bylo očekávání.

Cíle projektu: nabídnout  investorům komplexní služby pro zdárné provedení vstupu do České republiky.

 

Popis projektu:
Projekt je dělen na tři části:

  1. část je poradenství v získání dlouhodobého pobytu  a založení ( s. r. o.)  společností.
  2. Nákup nemovitostí v České republice minimální investice 150 000 EUR
  3. Správa a rozvoj ekonomických aktivit v České republice.

Potřebné doklady: pro krok č. 1 Dlouhodobé vízum.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

  1. cestovní doklad (originál),
  2. doklad potvrzující účel pobytu (tj. předložit doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence – např. o zápisu do živnostenského rejstříku nebo o zápisu do obchodního rejstříku),
  3. prostředky k pobytu na území,
  4. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
  5. 2 fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince.

Na požádání je cizinec povinen dále předložit:

Po kladném vyřízení žádosti jste povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám (nevyžaduje se pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.
Velvyslanectví České republiky v dané zemi.

2.Nákup nemovitostí v České republice

3.Správa  a rozvoj ekonomických aktivit v České republice